KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Po 1. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, UL RS 51/06) in Uredbi o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS 115/03) je TTN avto d.o.o. zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja s področja registracije motornih in priklopnih vozil pravnih in fizičnih oseb in izdaje preizkusnih tablic.

Naziv organa:

TTN avto d.o.o. Podskrajnik 17, 1380 Cerknica

Odgovorna uradna oseba:

Direktor, Božidar Nelc, inž.

Datum prve objave kataloga:

01.07.2007

Datum zadnje spremembe:

20.01.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.ttn.si

Druge oblike kataloga

vpogled v pisni obliki na lokaciji, kjer se opravlja registracija

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a. Organigram in podatki o organizaciji zavezanca

Skrajšana firma:

TTN avto d.o.o.

Naslov sedeža:

Podskrajnik 17, 1381 CERKNICA
Telefon:

+386 1 709 78 34

Faks:

+386 1 709 78 34
Elektronski naslov:

http://www.ttn.si

Elektronska pošta:

 info@ttn.si

Matična številka:

3532615

ID za DDV:

SI99513102

  Organigram družbe
Kratek opis delovnega področja organa: Osnovna dejavnost družbe je tehnični pregledi in registracija ter vzdrževanje vozil

b. Vsebina javnega pooblastila:

Registracija motornih in priklopnih vozil pravnih in fizičnih oseb:

registracija motornih in priklopnih vozil, razen motornih in priklopnih vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah, začasne registracije motornih in priklopnih vozil ter registracije motornih in priklopnih vozil, ki bodo registrirana v drugi državi

 

sprememba lastništva motornih in priklopnih vozil

 

zamenjava prometnih dovoljenj

 

sprememba tehničnih podatkov registriranih vozil

  zamenjava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila
 

odjava motornih in priklopnih vozil

Izdaja preizkusnih tablic

c. Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja

Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja je:

Božidar Nelc, inž., funkcija: vodja tehničnih pregledov,

Telefonska številka: +386 1 709 7830
Naslov za elektronsko pošto:  tehnicni-pregledi@ttn.si

d. Seznam zakonov, podzakonskih predpisov in predpisov EU

 

Register predpisov RS

Uradni list RS

Predpisi in odločbe prava EU

Vladni portal z informacijami o življenju v EU

 

Služba Vlade RS za evropske zadeve

E-uprava

e. Seznam predlogov predpisov EU preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov

Državnega zbora RS

Kjer si lahko ogledate predloge državnih predpisov

uradni strani EU

Kjer si lahko  ogledate predloge predpisov EU

f. Seznam strateških in programskih dokumentov

 

za to področje ni strateških in programskih dokumentov.

g. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

TTN avto d.o.o. je nosilec javnega pooblastila, ki ga je na podlagi ZVCP-1 dne 8.6.2009 podelil minister za notranje zadeve RS št. 217-37/2009/2 (1331-02) za:

 opravljanje postopkov registracije motornih in priklopnih vozil

 izdajo preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo

 

h. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

TTN avto d.o.o. ne vodi javnih evidenc.

i. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

TTN avto d.o.o. ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami javnih podatkov.

j. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

TTN avto d.o.o. ne razpolaga z drugimi sklopi informacij javnega značaja

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA

 preko svetovnega spleta,

z elektronsko pošto,

 telefonsko,

ustno na okencih, kjer se opravljajo upravni postopki

Ustne, telefonske ali z elektronsko pošto posredovane informacije so brezplačne. Če uporabnik želi pisno informacijo, ki zahteva kopijo dokumenta, je le ta plačljiv.

Če uporabnik ni zadovoljen s podano informacijo, lahko zahteva od TTN avto d.o.o. pisno informacijo na podlagi pisne vloge, ki mora vsebovati:

 • ime in naslov prosilca ter podatke o ev. zakonitem zastopniku,

 • navedbo informacije, ki jo želi dobiti,

 • na kakšen način se želi seznaniti (ustno, prepis, fotokopija, elektronsko)

Prosilcu ni potrebno navesti razloga.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 •  cena registracije
 • cena tehničnega pregleda
 •  kaj je potrebno predložiti za prvo registracijo
 • kdaj in kako se odjavi vozilo
 • kdaj in kako je potrebno zamenjati registrske tablice
 • koliko časa veljajo preizkusne tablic
 •  kdaj je potrebno opraviti tehnični pregled
 • kaj je potrebno predložiti za podaljšanje registracije
 • spremembe v zvezi z registracijo vozila po novem Zakonu o varnosti cestnega prometa
 • 5. DRUGO V ZVEZI Z INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA
 • a. novice v delu organa
 • Ni posebnih novosti.
 • b. napotki za izvrševanje pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • glejte točko 3.
 • c. stroškovnik za dostop v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • za ustno, telefonsko ali sporočila po elektronski pošti jih ni. Za prepis dokumentov po ceniku.
 • d. letno poročilo o izvajanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • TTN avto d.o.o. posreduje podatke ustno ali telefonsko, nekaj pa tudi po elektronski pošti. Vsem prosilcev je odgovorjeno takoj (elektronsko najkasneje naslednji delovni dan), večina vprašanj pa se nanaša na ceno, potrebne dokumente ali na odpiralni čas. Posebno poročilo ne izdelujemo
 • e. ali so kakšne informacije, ki se ali so se zahtevale od nosilca takšne, da bodo predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev
 • ne, razen cenika, uradnih ur in potrebnih dokumentov za posamezne postopke